Privacyverklaring De Projectversneller

1. Privacyverklaring De Projectversneller

De Projectversneller respecteert uw privacy. Ik zorg ervoor dat de persoonlijke informatie die u me geeft, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) worden alleen gebruikt door De Projectversneller. Ik geef uw contactgegevens niet aan derden zonder uw toestemming. Tenzij ik daartoe verplicht ben op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

2. Wat doet De Projectversneller met uw persoonlijke gegevens?

Ik beschrijf een aantal situaties waarbij u uw gegevens met mij deelt. Dan weet u hoe ik met uw gegevens omga.

3. Situatie 1: U stelt een vraag aan De Projectversneller

Wanneer u per e-mail of telefoon een vraag stelt, sla ik uw contactgegevens niet op in een adressenbestand. Uw contactgegevens worden alleen gebruikt om uw vraag te beantwoorden en daarna verwijderd.

4. Situatie 2: U neemt een dienst af van De Projectversneller

In dit geval zijn er twee mogelijkheden.

Mogelijkheid 1: Wanneer u diensten van De Projectversneller afneemt, sla ik uw contactgegevens op in een adressenbestand. Dit wordt gebruikt voor correspondentie over de diensten en de facturering en (maximaal drie maal per jaar) voor een e-mailnieuwsbrief. Ik geef uw contactgegevens niet door aan derden zonder uw toestemming.

Mogelijkheid 2: Wanneer u diensten afneemt die De Projectversneller verzorgt via of in samenwerking met een andere organisatie, dan gelden daarnaast ook de privacyregels van die andere organisatie. Ik verwijs u graag naar de website van de betreffende organisatie.
Wanneer de diensten die u afneemt ten einde zijn, worden uw contactgegevens het daaropvolgende kalenderjaar uit het adressenbestand verwijderd. Datzelfde geldt voor de correspondentie.

5. Uw rechten

Als u er bezwaar tegen heeft dat ik op bovenstaande manier met uw contactgegevens omga, dan kunt u dit kenbaar maken via info@deprojectversneller.nl. U heeft bovendien recht op inzage, correctie en verwijdering van uw contactgegevens.

6. Klachten

Heeft u bezwaren tegen de manier waarop De Projectversneller met uw persoonsgegevens omgaat? Dan heeft u de mogelijkheid om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

7. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom verstandig om regelmatig deze privacyverklaring te bekijken.